Πιστεύω  εις  ένα  Θεόν,
Πατέρα,  παντοκράτορα,
ποιητήν  ουρανού  και  γης,
ορατών  τε  πάντων  και  αοράτων.

Και  εις  ένα  Κύριον  Ιησούν  Χριστόν,
τον  Υιόν  του  Θεού  τον  μονογενή,
τον  εκ  του  Πατρός  γεννηθέντα
προ  πάντων  των  αιώνων˙
Φως  εκ  Φωτός,
Θεόν  αληθινόν  εκ  Θεού  αληθινού,
γεννηθέντα,  ου  ποιηθέντα,
ομοούσιον  τω  Πατρί,
δι'  ου  τα  πάντα  εγένετο.

✥ Τον  δι'  ημάς  τους  ανθρώπους
και  δια  την  ημετέραν  σωτηρίαν
κατελθόντα  εκ  των  ουρανών

✥ και  σαρκωθέντα  εκ  Πνεύματος  άγιου
και  Μαρίας  της  Παρθένου
και  ενανθρωπήσαντα.

✥ Σταυρωθέντα  τε  υπέρ  ημών
επί  Ποντίου  Πιλάτου
και  παθόντα  και  ταφέντα.

Και  αναστάντα  τη  τρίτη  ήμερα
κατά  τας  Γραφάς.

Και  ανελθόντα  εις  τους  ουρανούς
και  καθεζόμενον  εκ  δεξιών  του  Πατρός.

Και  πάλιν  ερχόμενον  μετά  δόξης
κρίναι  ζώντας  και  νεκρούς·
ου  της  βασιλείας  ουκ  έσται  τέλος.

Και  εις  το  Πνεύμα  το  άγιον,
το  κύριον,  το  ζωοποιόν,
το  εκ  του  Πατρός  εκπορευόμενον,
το  συν  Πατρί  και  Υιώ
συμπροσκυνούμενον  και  συνδοξαζόμενον,
το  λαλήσαν  δια  των  προφητών.

Εις  μίαν,  αγίαν,  καθολικήν
και  αποστολικήν  Εκκλησίαν.

Ομολογώ  εν  βάπτισμα
εις  άφεσιν  αμαρτιών.

Προσδοκώ  ανάστασιν  νεκρών.

Και  ζωήν  του  μέλλοντος  αιώνος.  Αμήν.

Το Σύμβολο της Πίστεως

Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ,
ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.

Revelation 4:8

Верую  во  единаго  Бога
Отца,  Вседержителя,
Творца  небу  и  земли,
видимым  же  всем  и  невидимым.

И  во  единаго  Господа  Иисуса  Христа,
Сына  Божия,  Единороднаго,
Иже  от  Отца  рожденнаго  прежде  всех  век;
Света  от  Света,
Бога  истинна  от  Бога  истинна,
рожденна,  несотворенна,
единосущна  Отцу,
Имже  вся  быша.

✥ Нас  ради  человек
и  нашего  ради  спасения
сшедшаго  с  небес

✥ и  воплотившагося  от  Духа  Свята
и  Марии  Девы,
и  вочеловечшася.

✥ Распятаго  же  за  ны
при  Понтийстем  Пилате,
и  страдавша,  и  погребенна.

И  воскресшаго  в  третий  день
по  Писанием.

И  возшедшаго  на  небеса,
и  седяща  одесную  Отца.

И  паки  грядущаго  со  славою
судити  живым  и  мертвым,
Егоже  Царствию  не  будет  конца.

И  в  Духа  Святаго,
Господа,  Животворящаго,
Иже  от  Отца  исходящаго,
Иже  со  Отцем  и  Сыном
спокланяема  и  сславима,
глаголавшаго  пророки.

Во  едину  Святую,  Соборную
и  Апостольскую  Церковь.

Исповедую  едино  крещение
во  оставление  грехов.

Чаю  воскресения  мертвых,

и  жизни  будущаго  века.  Аминь.

Символ веры