Ελάτε  λαοί,  να  προσκυνήσουμε
      την  τρισυπόστατη  θεότητα,
      τον  Υιό  μέσα  στον  Πατέρα,
      με  το  Άγιο  Πνεύμα·

διότι  ο  Πατέρας  έξω  από  το  χρόνο  γέννησε
τον  Υιό  συναιώνιό  του  και  σύνθρονό  του.
Και  Άγιο  Πνεύμα  ήταν  μέσα  στον  Πατέρα,
δοξαζόμενο  μαζί  με  τον  Υιό.

Μια  δύναμη,  μια  ουσία,  μια  θεότητα
(είναι  και  τα  τρία  πρόσωπα)
που  όλοι  την  προσκυνούμε  λέγοντας:

      Άγιος  ο  Θεός,
      που  δημιούργησε  το  σύμπαν  μέσω  του  Υιού,
      με  τη  συνέργεια  του  Αγίου  Πνεύματος.

      Άγιος  ισχυρός  (είναι  ο  Υιός),
      μέσω  του  οποίου  γνωρίσαμε  τον  Πατέρα
      και  το  Άγιο  Πνεύμα  ήρθε  στον  κόσμο.

      Άγιος  αθάνατος  είναι  το  Παράκλητο
      (παρηγορητικό)  Άγιο  Πνεύμα,
      που  εκπορεύεται  από  τον  Πατέρα
      και  αναπαύεται  στον  Υιό.

Αγία  Τριάς,  δοξασμένη  να  είσαι!

Λέων ΣΤ΄ ὁ Σοφός

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!
вся земля полна славы Его!

Isaiah 6:3

Приидите,  люди,  поклонимся
      Триипостасному  (в  трех  Лицах)  Божеству –
      Сыну  во  Отце
      со  Святым  Духом,

ибо  Отец  прежде  веков  родил  Сына,
Совечного  и  Сопрестольного,  и  Святой
Дух  был  во  Отце,
прославляемый  с  Сыном.

Одна  Сила,  одно  Существо,  одно  Божество, –
Ему  поклоняясь,  все  возгласим:

      Святой  Боже,
      все  сотворивший  Сыном
      при  содействии  Святого  Духа;

      Святой  Крепкий,
      чрез  Которого  мы  познали  Отца
      и  Которым  Дух  Святой  пришел  в  мир;

      Святой  Бессмертный,  Утешитель,  Дух,
      исходящий  от  Отца
      и  пребывающий  в  Сыне, –

Троица  Святая,  слава  Тебе!

Львом VI Мудрым