Δεῦτε  λαοί,  τήν  τρισυπόστατον
      θεότητα  προσκυνήσωμεν,
      Υἱόν  ἐν  τῷ  Πατρί,
      σύν  Ἁγίῳ  Πνεύματι·

Πατήρ  γάρ  ἀχρόνως  ἐγέννησεν  Υἱόν
συναΐδιον  καί  σύνθρονον
καί  Πνεῦμα  ἅγιον  ἦν  ἐν  τῷ  Πατρί,
σύν  Υἱῷ  δοξαζόμενον.

Μία  δύναμις,  μία  οὐσία,  μία  θεότης,
ἥν  προσκυνοῦντες  πάντες  λέγομεν·

      Ἅγιος  ὁ  Θεός,
      ὁ  τά  πάντα  δημιουργήσας  δι’  Υἱοῦ,
      συνεργίᾳ  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος.

      Ἅγιος  ἰσχυρός,
      δι’  οὗ  τόν  Πατέρα  ἐγνώκαμεν,
      καί  τό  Πνεῦμα  τό  Ἅγιον  ἐπεδήμησεν  ἐν  κόσμῳ.

      Ἅγιος  ἀθάνατος,  τό  Παράκλητον  Πνεῦμα,
      τό  ἐκ  Πατρός  ἐκπορευόμενον,
      καί  ἐν  Υἱῷ  ἀναπαυόμενον.

Τριάς  Ἁγία,  δόξα  σοι.

Λέων ΣΤ΄ ὁ Σοφός

Ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος σαβαὼθ,
πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ.

Isaiah 6:3

Приидите,  людие,  Триипостасному
      Божеству  поклонимся,
      Сыну  во  Отце,
      со  Святым  Духом:

Отец  бо  безлетно  роди  Сына
Соприсносущна  и  Сопрестольна,
и  Дух  Святый  бе  во  Отце,
с  Сыном  прославляем:

Едина  сила,  Едино  существо,  Едино  Божество.
Емуже  покланяющеся  вси  глаголем;

      Святый  Боже,
      вся  содеявый  Сыном,
      содейством  Святаго  Духа;

      Святый  Крепкий,
      Имже  Отца  познахом
      и  Дух  Святый  прииде  в  мир;

      Святый  Безсмертный,  Утешительный  Душе,
      от  Отца  исходяй,
      и  в  Сыне  почиваяй:

Троице  Святая,  слава  Тебе.

Львом VI Мудрым